Veolia en SUEZ maken bekend dat zij een akkoord hebben bereikt dat de fusie tussen de twee groepen mogelijk maakt

Veolia en SUEZ maken bekend dat hun respectievelijke Raden van Bestuur gisteravond een principeakkoord hebben bereikt over de belangrijkste voorwaarden voor de fusie tussen de twee groepen.

De twee groepen hebben een akkoord bereikt over een prijs van 20,50 euro per SUEZ-aandeel (coupon bijgevoegd), afhankelijk van de sluiting van de fusieovereenkomst. Onder voorbehoud van het verkrijgen van een billijkheidsoordeel overeenkomstig de geldende reglementering, zou dit bod door de Raad van Bestuur van SUEZ worden aanbevolen bij de ondertekening van de definitieve overeenkomsten.

De overeenkomst zou het volgende mogelijk maken:

 • een ‘nieuw’ SUEZ oprichten, samengesteld uit activa die een coherente en duurzame groep vormen vanuit industrieel en sociaal oogpunt, met een reëel groeipotentieel, met een omzet van ongeveer 7 miljard €
 • het plan om van Veolia een wereldkampioen in ecologische transformatie te maken, met een omzet van ongeveer 37 miljard euro, via het overnamebod op SUEZ, waarin alle door Veolia geïdentificeerde strategische activa zullen blijven, door te voeren.
 • de sociale toezeggingen van Veolia voor een periode van vier jaar na de afronding van het bod te herbevestigen.
 • met het oog op de integratie en de samenstelling van de teams, verbintenissen door Veolia aan te gaan inzake de samenstelling van de managementteams op het hoofdkantoor en in de verschillende landen.


De twee groepen stellen voor dat het ‘nieuwe’ SUEZ dat uit deze overeenkomst voortvloeit, in handen komt van een groep aandeelhouders waarin financiële partners van beide groepen en werknemers zitting hebben. De meerderheid van de aandeelhouders van het nieuwe SUEZ moet Frans zijn.

Ten einde de voorwaarden voor de ontwikkeling op lange termijn van het nieuwe SUEZ te waarborgen:

 • zullen haar aandeelhouders de sociale verbintenissen moeten onderschrijven gedurende vier jaar vanaf de afsluiting van het overnamebod;
 • zullen haar aandeelhouders zich ertoe moeten verbinden hun posities op lange termijn te handhaven.
 • Het toepassingsgebied omvat de activiteiten van SUEZ op het gebied van gemeentelijk water en vast afval in Frankrijk (met inbegrip van CIRSEE, het belangrijkste onderzoekscentrum in Frankrijk), alsmede de activiteiten van SUEZ in het bijzonder op het gebied van water en in de volgende regio's Italië (met inbegrip van Acea), de Tsjechische Republiek, Afrika (met inbegrip van Lydec), Centraal-Azië, India, China, Australië, en de digitale en milieu-wereldactiviteiten (SES).


Dit principeakkoord voorziet ook in:

 • Het beëindigen van de overeenkomsten met Cleanaway overeenkomstig hun voorwaarden betreffende de verkoop van de activa in Australië (met uitzondering van de activa in Sydney) en de opschorting van elke andere belangrijke verkoop, die Veolia in staat stelt met name alle activa te verwerven die in het op 8 februari bij de ‘Autorité des marchés financiers’ ingediende ontwerp-biedingsbericht als strategisch worden aangemerkt;
 • Het deactiveren van de Nederlandse stichting in het kader van de SUEZ-aankondigingen;
 • Het schorsen van de lopende procedures en, na ondertekening van de definitieve overeenkomsten, de terugtrekking van SUEZ en Veolia uit alle lopende geschillen en het uitblijven van nieuwe procedures tussen hen;
 • De volledige medewerking van SUEZ, Veolia en de aandeelhouders van het nieuwe SUEZ om zo snel mogelijk en onder de best mogelijke voorwaarden alle nodige vergunningen te verkrijgen (mededinging, buitenlandse investeringen, enz.).


De twee groepen zijn overeengekomen tegen 14 mei definitieve fusieovereenkomsten te sluiten.

Philippe Varin, voorzitter van de Raad van Bestuur van SUEZ, verklaarde: "Wij hadden al vele weken aangedrongen op een onderhandelde oplossing en vandaag hebben wij een principeakkoord bereikt dat de waarde van SUEZ erkent. Wij zullen er nauwlettend op toezien dat aan de voorwaarden wordt voldaan om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan het conflict tussen onze twee ondernemingen en ontwikkelingsperspectieven biedt.

Bertrand Camus, Chief Executive Officer van SUEZ, verklaarde: "Dit principeakkoord geeft ons alle kansen om tot een globale oplossing te komen die de essentiële sociale garanties biedt voor alle werknemers en prospecten. Ik wil alle SUEZ-teams bedanken voor hun enorme inzet bij de uitvoering van het strategische plan SUEZ 2030, waarop iedereen trots kan zijn. Ik weet dat ik erop kan rekenen dat zij zich de komende maanden zullen blijven concentreren op de beste kwaliteit van dienstverlening voor onze klanten.”

Antoine Frérot, voorzitter en CEO van Veolia, verklaarde: "Ik ben bijzonder verheugd vandaag de sluiting aan te kondigen van een overeenkomst tussen SUEZ en Veolia die het mogelijk zal maken om van Veolia een wereldkampioen van ecologische transformatie te maken en Frankrijk een referentiespeler te bieden in een sector die waarschijnlijk de belangrijkste van deze eeuw is. Dit akkoord is gunstig voor iedereen: het garandeert de duurzaamheid van SUEZ in Frankrijk op een manier die de concurrentie in stand houdt, en het garandeert jobs. Alle belanghebbenden van beide groepen zijn dus winnaars. De tijd van confrontatie is voorbij, de tijd van toenadering is begonnen.

 

Vind meer informatie op de website van de SUEZ Groep.