SUEZ financiële resultaten Q1 2020

ORGANISCHE OMZETGROEI MET 0,5 % - IEDEREEN GEMOBILISEERD OM IN TE SPELEN OP GEVOLGEN COVID-19

 • Doorgedreven inspanningen van de teams om doeltreffende continuïteitsplannen in te voeren in de getroffen landen
 • Prestaties Q1 2020:
  • Omzet: M€ 4198, organische groei van 0,5 %, ondanks de eerste gevolgen van COVID-19
  • Ebitda: M€ 676, organische daling van 1,5 %
  • Ebit: M€ 231, organische daling van 14,9 %
 • Stevige financiële structuur:
  • Nettoschuld stabiel op M€ 10.402 eind maart 2020
  • Liquiditeit in april verbeterd tot Md€ 5,6 pro forma
 • Nabijheid ten opzichte van onze klanten versterkt – solidariteitsplan waarbij alle belanghebbenden worden betrokken
 • Al onze activiteiten lijden onder COVID-19 – sinds januari al in China

 

Algemeen directeur Bertrand Camus verklaarde in dat verband:

Stand van zaken in verband met COVID-19


De meeste regeringen hebben wegens de uitbreiding van de COVID-19-pandemie noodgedwongen strenge lockdownmaatregelen genomen die niet alleen gevolgen hebben voor de handel, maar ook voor de reissector en het vertrouwen van de consument op grote domeinen van de wereldwijde economie.

In de loop van het eerste kwartaal lieten de eerste gevolgen van die maatregelen zich voelen op alle terreinen waar we actief zijn. Dit begon in januari al in China. De effecten op onze activiteiten in dat land tijdens het eerste kwartaal lagen in de lijn van de verwachtingen die we eind februari hebben bekendgemaakt. Vanaf de tweede helft van de maand maart waren de rechtstreekse en de onrechtstreekse effecten van de lockdown van de bevolking op de meeste van onze actieterreinen zichtbaar. Samengevat:

 • Wat het water in de gemeenten betreft, zagen we de volumes dalen in de regio's die afhankelijk zijn van toerisme, net als in de handelszaken en in de ondernemingen.
 • De grootste klappen vielen in het segment van de recyclage en de valorisatie, waar we fors minder volumes inzamelden voor onze commerciële en industriële klanten.
 • In het segment Environmental Tech & Solutions werden de activiteiten van Water Technologies & Solutions (WTS) en Smart & Environmental Solutions slechts in beperkte mate getroffen tijdens het eerste kwartaal. Bij gevaarlijk afval daarentegen stelden we wel een sterke daling van de volumes vast.

De effecten van de crisis blijken sterk uiteen te lopen: in sommige gebieden en voor bepaalde sectoren en klanten lijkt de toestand vrij normaal te blijven.

We hebben intussen ook al continuïteitsplannen voor onze activiteiten ingevoerd. Overal waar we actief zijn, waken we bovendien over de betrouwbaarheid en de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze werknemers gezond en veilig houden, dat is onze grootste prioriteit. We zorgen ervoor dat ze over de juiste beschermingsmiddelen beschikken om hun werk in goede omstandigheden uit te voeren. Ook hebben we in al onze continuïteitsplannen passende maatregelen opgenomen, zoals de afwisseling van de teams op het terrein.

Overal ter wereld hebben onze teams al acties op touw gezet om met de afname van de volumes en de activiteiten om te gaan:

 • reorganisatie van alle werkzaamheden, zodat de medewerkers veilig kunnen werken;
 • het aantal arbeidskrachten afstemmen op de drukte (minder uitzendkrachten, gedeeltelijke werkloosheid);
 • versnelling van de kostenbesparingen met uitzonderlijke maatregelen boven op de besparingsmaatregelen die al in het kader van de transformatie voor 2020 waren getroffen;
 • verlaging van de investeringen met ongeveer 15 % ten opzichte van het niveau van 2019, zonder dat dit ten koste gaat van de noodzakelijke investeringen in sommige van onze activiteiten, zodat onze serviceniveaus op peil blijven.

In april kwamen onze omzet en onze rentabiliteit zwaar onder druk ten gevolge van de effecten van de gezondheidscrisis, terwijl we hier tijdens het eerste kwartaal slechts één of twee weken hinder van ondervonden (China niet meegerekend). Intussen kunnen we beter inschatten welke impact de situatie heeft in landen zoals Australië en voor activiteiten zoals Water Technologies & Solutions of Smart & Environmental Solutions. Deze regio en segmenten werden tijdens het eerste kwartaal namelijk nauwelijks getroffen. Zo valt momenteel de veerkracht op van bepaalde activiteiten, zoals water in de gemeenten in Noord-Amerika, en van bepaalde sectoren, zoals de gezondheidszorg. Eind april stelden we vast dat de daling van de volumes duidelijk is gestabiliseerd en dat de overheden vast van plan lijken om vanaf de maand mei de lockdownmaatregelen geleidelijk aan te versoepelen.

Dankzij de snelle en adequate reacties van onze teams konden we de kosten en de uitgaven voor investeringen beperken. In april slaagden we er ook in om bijna Md€ 1,5 aan extra leningen op lange termijn aan te gaan tegen aantrekkelijke tarieven, waardoor onze liquide middelen eind maart 2020 op proformabasis op Md€ 5,6 kwamen te liggen.

Het is nog te vroeg om de impact van de huidige situatie op de rest van het jaar te beoordelen. Hoe dan ook houden we alle belanghebbenden in detail op de hoogte wanneer de onvoorspelbare situatie die we momenteel beleven op enige manier verandert.