De raad van bestuur is vandaag bijeengekomen en heeft de maatregelen van de Groep in de context van de COVID-19-crisis grondig onderzocht.

De SUEZ-groep en al onze medewerkers focussen zich momenteel volop op de continuïteit van de dienstverlening in alle landen waar we actief zijn. SUEZ speelt namelijk een essentiële rol in de bescherming van de volksgezondheid. Dit geldt niet alleen voor de distributie van drinkwater, het afvalwaterbeheer of de inzameling van het afval in de gemeenten, maar ook voor de bevoorrading van kwaliteitsvol water of de afvalverwerking voor essentiële sectoren. Zonder de veiligheid van zijn medewerkers uit het oog te verliezen heeft SUEZ intussen in overleg met de overheden en zijn klanten uit de openbare en de private sector de nodige continuïteitsplannen ingevoerd. Die partners hebben op hun beurt ook snel begeleidende maatregelen getroffen om ons te helpen die essentiële diensten te verlenen.

Wat de impact op onze activiteiten betreft:

  • Voor China wezen we op 26 februari al op de rechtstreekse en de onrechtstreekse impact van de COVID-19-epidemie op de activiteiten van onze afvalenergiecentrales voor gevaarlijk afval en op de watervolumes op Macau. Rekening houdend met de geleidelijke herneming van de activiteiten die we momenteel in het land vaststellen, bevestigen we dat de impact waarnaar op 26 februari werd verwezen, nog altijd geldig blijft: 30 tot 40 miljoen euro op de ebit van 2020 (voornamelijk in het eerste kwartaal). De verwachting is momenteel dat de situatie in het tweede kwartaal geleidelijk aan weer normaal zal worden.
  • In Europa en in Noord- en Zuid-Amerika beginnen we (ondanks de heel recente overheidsingrepen) de eerste effecten te merken, bijvoorbeeld op de prijzen van de grondstoffen en op de volumes. Dit is niet overal zo: er zijn ook gebieden en zelfs industriële sectoren of klanten die normaal kunnen voortwerken.
  • Hoewel het nog te vroeg is om de impact op onze intussen opgeschorte doelstellingen voor 2020 in te schatten en om nieuwe doelstellingen te bepalen, is het nu al duidelijk dat we dit jaar (net zoals elke andere industrie) waarschijnlijk zwaar getroffen zullen worden door de gevolgen van de lockdown. We volgen de situatie op de voet en zullen de markt tijdig op de hoogte brengen naarmate de trends duidelijker worden. We zijn ons intussen al beginnen aan te passen aan die vooruitzichten. Het transformatieplan van de Groep (Shaping SUEZ 2030) levert vanaf dit jaar een sterke verbetering van de prestaties en de rendabiliteit op, en leidt ook tot een grotere selectiviteit van de investeringen. Dit plan is intussen al in de volledige Groep volop uitgerold.

In de huidige context hebben we in 2020 al extra maatregelen getroffen om onze activiteiten te optimaliseren, net als om de potentiële impact op de inkomsten en de rendabiliteit te verzachten en om de liquiditeit van de Groep te versterken. Tegelijk zorgen we ervoor dat we de allerbeste service en de hoogste veiligheid kunnen blijven garanderen voor onze teams en onze klanten:

  • We nemen op korte termijn stevige maatregelen om onze uitgaven en onze kosten aanzienlijk te drukken tot op een lager niveau dan aanvankelijk was voorzien.
  • We verlagen onze investeringen voor dit jaar met ongeveer 15 % in vergelijking met het niveau van 2019, hoewel we ons er terdege van bewust zijn dat investeringen in bepaalde activiteiten nodig zullen blijven om onze hoge serviceniveaus te kunnen blijven garanderen.

In die context:

  • Zoals eerder al werd gemeld en rekening houdend met de soliditeit en de liquiditeit van zijn balans zal SUEZ in mei zoals voorzien een dividend van 0,65 euro per aandeel uitkeren.
  • We bevestigen hierbij ook dat onze algemene vergadering zoals voorzien op dinsdag 12 mei 2020 om 14.30 uur zal plaatsvinden. Wegens de COVID-19-epidemie die momenteel aanhoudt en onder voorbehoud van de bevestiging van de reglementaire teksten, zullen de aandeelhouders niet fysiek aanwezig zijn op de vergadering. SUEZ zal deze live uitzenden op zijn website.

Algemeen directeur Bertrand Camus verklaarde in dat verband: “Nu de situatie in China verbetert, verspreidt het COVID-19-virus zich steeds verder over de hele wereld. De volledige SUEZ-groep werd intussen gemobiliseerd om zijn essentiële dienstverlening met betrekking tot water en afval, die een rechtstreekse impact heeft op de gezondheid en de levenskwaliteit van de burgers, op peil te houden. Samen met de raad van bestuur wil ik dan ook de teams bedanken die zich dagelijks professioneel en uiterst koelbloedig inzetten om hun opdrachten tot een goed einde te brengen en om de transformatie van de Groep op koers te houden.”